Arrow right close
soc una dona
Directori Search open
Languages image description
soc una dona

Serveis públics i gratuïts contra la violència masclista per a dones i menors d’edat

La xarxa pública i gratuïta d’atenció i recuperació integral contra la violència masclista disposa de serveis d’intervenció, acollida, protecció i reparació per a les dones que la pateixen o que hi han estat sotmeses, i per als fills i filles, en cas que en tinguin.

900 900 120 – 124 idiomes – 24 hores al dia – 365 dies l’any

Atenció i assessorament permanent gratuït i confidencial en 124 llengües les 24 hores del dia, tots els dies de l’any. Disposa d’advocades i psicòlogues que, en cas necessari, poden contactar amb serveis d’emergència.

S’hi pot accedir per telèfon gratuït, WhatsApp i correu electrònic:

Tel. gratuït: 900 900 120 / Correu: 900900120@gencat.cat / WhatsApp: 671 778 540

Institut Català de les Dones (ICD)

Responsable de les polítiques d’equitat de gènere del Govern de Catalunya. Proporciona suport jurídic i psicològic, a més d’assessorament sobre serveis i recursos en matèries de salut, treball, habitatge, família, separacions, pensions o violència masclista, entre d’altres.

Contacte: http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/recursos_atencio/oficines-datencio-i-informacio-de-licd/

Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD)

Informació, assessorament i acompanyament en l’àmbit laboral, legal i social.

Contacte: http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/recursos_atencio/mapa_siad/

Servei d’intervenció especialitzada (SIE)

Atenció integral per a la recuperació de les dones que estan o han estat sotmeses a violència masclista i per als fills i filles que té a càrrec.

Telèfon gratuït: 900 900 120 / Correu: 900900120@gencat.cat / WhatsApp: 671 778 540

Servei d’atenció i acolliment d’urgència (SAAU)

Acolliment residencial i protecció temporal de curta durada per a dones sotmeses a violència masclista i per als fills i filles que té a càrrec.

Telèfon gratuït: 900 900 120 / Correu: 900900120@gencat.cat / WhatsApp: 671 778 540

Servei d’acolliment i recuperació (SAR)

Acolliment residencial i protecció temporal per a dones sotmeses a violència masclista i per als fills i filles que té a càrrec, amb atenció integral per a la recuperació.

Telèfon gratuït: 900 900 120 / Correu: 900900120@gencat.cat / WhatsApp: 671 778 540

Servei d’acolliment substitutori de la llar (SAS)

Habitatge per a dones que han estat sotmeses a violència masclista i per als fills i filles que té a càrrec, a més de suport professional especialitzat per facilitar-ne la integració laboral.

Telèfon gratuït: 900 900 120 / Correu: 900900120@gencat.cat / WhatsApp: 671 778 540

Servei tècnic de punt de trobada (STPT)

Atenció i prevenció gratuïta de conflictes en el compliment del règim de visites dels fills i filles per separació o divorci dels progenitors o tutelats per l’Administració pública, per assegurar la protecció del menor. Es porta a terme en un lloc neutral i transitori, amb la presència de personal qualificat.

Telèfon gratuït: 900 900 120 / Correu: 900900120@gencat.cat / WhatsApp: 671 778 540

Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte (OAVD)

Orientació i derivació de persones que han estat o se senten víctimes d’un delicte. Gestiona i coordina les mesures de protecció que els òrgans judicials han dictat per a les dones que han estat sotmeses a violència masclista i disposa amb unitats de valoració forense.

Contacte: http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organigrama.jsp?codi=17174&jq=200001

Servei d’acompanyament a la víctima del delicte en seu judicial (SAVD)

Atenció, suport i orientació gratuïts per a dones i nenes que han estat sotmeses a violència masclista durant les compareixences als jutjats.

Contacte: http://cejfe.gencat.cat/ca/publicacions/cataleg-activitats-justicia/detalls/fitxa/acompanyament-victima-delicite-judicial#bloc6

Contacte: cejfe.isc@gencat.cat

Grup d’Atenció a la Víctima (GAV)

Atenció i seguiment dels Mossos d’Esquadra a dones sotmeses a violència masclista. Assessorament sobre drets i mesures d’autoprotecció.

Comissaries: https://mossos.gencat.cat/.content/home/dadesobertes/comissaries/index.html

 

671 778 540

WhatsApp en 124 idiomes, 24 hores al dia, 365 dies l’any

900 900 120

Telèfon gratuït en 124 idiomes, 24 hores al dia, 365 dies l’any

900 900 120@gencat.cat

Correu electrònic en 124 idiomes, 24 hores al dia, 365 dies l’any

111 116

Telèfon d’atenció a la infància

Serveis gratuïts - 124 idiomes - 24 h / 365 d