Arrow right close
soc una dona
Subsidis Search open
Languages image description
soc una dona

Indemnització
Si pateixes seqüeles, lesions o danys físics o psicològics greus a conseqüència de qualsevol forma de violència masclista. També és aplicable als fills i filles de víctimes mortals menors de 26 anys que, en el moment de la mort, en depenguin econòmicament.
Normativa
Sol·licitud

Protecció integral contra la violència de gènere
Si has estat sotmesa a la violència de gènere, tens una renda mensual inferior al 75 % del salari mínim interprofessional (SMI) o no trobes feina.
Sol·licitud

Delictes violents i contra la llibertat sexual
Si pateixes lesions corporals greus o danys físics o mentals greus com a conseqüència directa de la violència masclista. Les víctimes que pateixen indirectament els delictes que han portat a l’assassinat de la dona tenen dret a les ajudes per defunció i, en alguns casos, per despeses funeràries (en el cas dels fills que en depenguin econòmicament).
Normativa
Sol·licitud

Renda activa d’inserció (RAI)
Si pateixes violència masclista en l’àmbit familiar o de la parella, tens uns ingressos inferiors al 75% del salari mínim interprofessional, no tens feina o estàs en situació de necessitat.
Normativa
Servei Públic d’Ocupació

Renda garantida de ciutadania (RGC)
Si tens uns ingressos inferiors al 91% de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, que el 2018 era de 604 euros mensuals.
Organisme competent: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Sol·licitud. Cal demanar cita prèvia després de respondre l’assistent virtual o trucar al telèfon gratuït 900 400 012.

Fons de garantia de pensions i prestacions
Si no reps la pensió compensatòria o d’aliments que tens reconeguda judicialment. També s’hi poden acollir els infants menors, en cas que en tinguis, o els fills majors d’edat amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
Organisme competent: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Sol·licitud

Pensions d’orfandat
Hi tenen dret els fills i les filles de les víctimes de violència de gènere que són menors de 21 anys o que estiguin incapacitats per treballar. En el cas que continuïn estudiant o que no disposin de recursos, la pensió es podrà mantenir fins als 25 anys.
Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)
Sol·licitud. Cal emplenar i presentar el model de sol·licitud de prestacions de supervivència, amb tota la documentació personal i específica que s’indica en el model, a qualsevol centre d’atenció de la Seguretat Social de l’INSS.

Serveis gratuïts - 124 idiomes - 24 h / 365 d