Arrow right close
soc una dona
Família Search open
Languages image description
soc una dona

Títol de família monoparental

És un títol oficial que acredita la condició de família monoparental i concedeix diversos beneficis. L’atorga i el renova la Direcció General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Les famílies monoparentals poden estar formades per:

— Una persona progenitora i els seus fills o filles que conviuen amb altres persones amb les quals no tenen un vincle matrimonial ni formen una parella estable.

— Una persona vídua o en situació equiparada amb fills o filles a càrrec.

— Una persona separada o divorciada que té la guarda dels seus fills o filles i que compleix algun dels requisits següents:

— No percep la pensió d’aliments fixada judicialment.

— Percep la pensió per un import inferior al 50% de l’índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) per cada infant.

— Ha patit abandonament o violència masclista, d’acord amb la Llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista amb infants a càrrec.

— Un progenitor té infants a càrrec i l’altre progenitor està empresonat o hospitalitzat o en altres situacions anàlogues durant un any o més.

Organisme competent: al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies hi ha una relació més completa de la xarxa d’avantatges per a famílies monoparentals. Telèfon d’informació: 93 483 10 00.

Estades de temps lliure per a dones cap de famílies monoparentals i per als seus fills i filles

És una iniciativa que té l’objectiu de potenciar el lleure familiar i fomentar, com un aspecte educatiu, la convivència dels membres de la unitat familiar entre ells i la resta de les famílies. El programa s’adreça a totes les famílies residents a Catalunya que tinguin infants fins als 17 anys inclosos. El programa ofereix la possibilitat de gaudir d’unes vacances a preus molt avantatjosos en diversos albergs de la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de la Generalitat de Catalunya en diferents períodes: Setmana Santa, vacances d’estiu, ponts i caps de setmana. Les famílies monoparentals tenen descomptes especials, així com les dones que puguin acreditar que han estat víctimes de violència masclista.

Organisme competent: Direcció General de Joventut. Web del programa “Vacances en família

 

Servei tècnic de punt de trobada

És un recurs gratuït destinat a atendre i prevenir, en un lloc neutral i transitori i en presència de personal qualificat, la problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el compliment del règim de visites dels fills i filles que s’estableixi en els supòsits de separació o divorci dels progenitors o en el cas d’exercici de la tutela per part de l’Administració pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció del menor.
Amb caràcter general, el temps màxim d’utilització és de 12 mesos, prorrogables a 18, i s’hi sol accedir a proposta de la derivació per part dels serveis socials o el jutjat pertinent.

Organisme competent: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Sub-direcció General de Lluita contra la Violència Masclista

Serveis gratuïts - 124 idiomes - 24 h / 365 d