Arrow right close
soc una dona
Habitatge Search open
Languages image description
soc una dona

Prestacions urgents per pagar el lloguer o les quotes d’hipoteca en situacions especials

Són ajuts per garantir l’habitatge a les persones que tenen dificultats greus per pagar el lloguer o les quotes d’amortització hipotecària. Aquestes prestacions econòmiques són a fons perdut, de caràcter personal, i s’atorguen en situacions d’urgència especial.

Organisme competent: borses de mediació per al lloguer social o oficines locals d’Habitatge, que col·laboren mitjançant un conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 

Prestacions permanents de pagament al lloguer (lloguer just)

Destinades a persones amb dificultats per pagar el lloguer i que fins ara n’hagin estat al corrent. Cal una ordre de protecció a favor de la víctima, una sentència condemnatòria dels fets que van ocasionar l’ordre de protecció o bé un informe del Ministeri Fiscal que acrediti indicis que la denunciant és víctima de violència de gènere.

Organisme competent: borses de mediació per al lloguer social o oficines locals d’Habitatge, que col·laboren mitjançant un conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Habitatges de promoció pública

Són habitatges construïts per les administracions públiques. La renda no és amb ànim de lucre i, per tant, són més econòmics. Cal preguntar-ho a l’ajuntament del municipi.

Cal acreditar, entre altres requisits, que es disposa d’una ordre de protecció a favor de la víctima, una sentència condemnatòria dels fets que van ocasionar l’ordre de protecció o bé un informe del Ministeri Fiscal que acrediti indicis que la denunciant és víctima de violència de gènere.

Organisme competent: borses de mediació per al lloguer social o oficines locals d’Habitatge, que col·laboren mitjançant un conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Serveis gratuïts - 124 idiomes - 24 h / 365 d