Arrow right close
soc una dona
Indeks Search open
Languages image description
soc una dona

Ang libreng pampublikong network ng komprehensibong pangangalaga at pagbangon mula sa karahasang batay sa kasarian ay may mga serbisyo para sa pamamagitan, pagtanggap, proteksyon at pagbangon ng mga kababaihan na nakakaranas o nakaranas ng ganitong uri ng karahasan, at ang kanilang mga anak, kung mayroon man.

900 900 120 – 124 na wika – 24 oras sa isang araw – 365 araw sa isang taon

Patuloy, libre at kumpidensyal na pangangalaga at pagpayo sa 124 mga wika, 24 oras sa isang araw, sa bawat araw ng taon. Ito ay may mga babaeng abogado at sikologo na maaaring kokontak sa mga serbisyong pang-emergency kung kinakailangan.

Ang pag-access ay sa pamamagitan ng libreng tawag, WhatsApp o e-mail:

Libreng tawag: 900 900 120 / E-mail: 900900120@gencat.cat / WhatsApp: 671 778 540

Catalan Women’s Institute (Institut Català de les Dones, ICD)

Ahensiyang responsable para sa mga patakaran sa pagkakapantay-pantay ng kasarian ng Ehekutibong Sangay ng Pamahalaan ng Catalonia. Nag-aalok ito ng ligal at sikolohikal na tulong, pati na rin ang pagpayo sa mga serbisyo at magagamit para sa kalusugan, trabaho, pabahay, pamilya, paghihiwalay, pensyon at karahasang batay sa kasarian, ang ilan lang dito.

Kontakin ang: http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/recursos_atencio/oficines-datencio-i-informacio-de-licd/

Serbisyong pang-impormasyon at payo para sa kababaihan (Servei d’informació i atenció a les dones, SIAD)

Ang mga impormasyon, payo at suporta sa aspeto ng trabaho, ligal at panlipunan.

Kontakin ang: http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/recursos_atencio/mapa_siad/

Serbisyong pamamagitan ng dalubhasa  (Servei d’intervenció especialitzada, SIE)

Komprehensibong pangangalaga para sa paggaling ng mga kababaihang nakakaranas o nakaranas ng karahasang batay sa kasarian at ng mga anak na nasa kanilang pangangalaga.

Libreng tawag: 900 900 120 / E-mail: 900900120@gencat.cat / WhatsApp: 671 778 540

Serbisyo para sa kanlungan at pangangalaga sa oras ng emergency (Servei d’atenció i acolliment d’urgència, SAAU)

Pansamantalang kanlungan at panandaliang proteksyon para sa mga kababaihang nakakaranas ng karahasang batay sa kasarian at mga anak na nasa pangangalaga nila.

Libreng tawag: 900 900 120 / E-mail: 900900120@gencat.cat / WhatsApp: 671 778 540

Kanlungan at serbisyo para sa pagpapagaling (Servei d’atenció i acolliment d’urgència, SAR)

Kanlungan at pansamantalang proteksyon para sa mga kababaihang nakakaranas ng karahasang batay sa kasarian at mga anak na nasa pangangalaga nila, na may kasamang pangangalaga sa pagpapagaling.

Libreng tawag: 900 900 120 / E-mail: 900900120@gencat.cat / WhatsApp: 671 778 540

Panghaliling serbisyo sa tahanan (Servei d’acolliment substitutori de la llar, SAS)

Pabahay para sa mga kababaihang nakaranas ng karahasang batay sa kasarian at para sa mga anak na nasa pangangalaga nila, pati na rin ang mga suporta ng propesyonal na dalubhasa para sa kanilang pakikitungo sa lugar ng trabaho.

Libreng tawag: 900 900 120 / E-mail: 900900120@gencat.cat / WhatsApp: 671 778 540

Teknikal na serbisyo sa lugar ng pagkikitaan (Servei tècnic de punt de trobada, STPT)

Libreng payo at pag-iwas sa di pagkaka-unawaan para sa pagsunod sa mga isinaayos na pagbisita sa anak kung nagkahiwalay ang mga magulang o nagdiborsyo  na o pinangangasiwaan ng mga pampublikong awtoridad, upang matiyak ang proteksyon ng anak. Ito ay nagaganap sa walang kinikilingan at pansamantalang lugar na may presensiya ng mga kwalipikadong tauhan.

Libreng tawag: 900 900 120 / E-mail: 900900120@gencat.cat / WhatsApp: 671 778 540

Crime Victim Support Office (Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte, OAVD)

Oryentasyon at rekomendasyon ng mga taong nakakaranas o naging biktima ng isang krimen. Pinangangasiwaan at isinasaayos ang mga hakbang sa pagprotekta na inilabas ng korte para sa mga kababaihang nakaranas ng karahasang batay sa kasarian at mayroong mga forensic na yunit ng pagsusuri.

Kontakin ang: http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organigrama.jsp?codi=17174&jq=200001

Serbisyong suporta habang nasa korte para sa mga biktima ng krimen (Servei d’acompanyament a la víctima del delicte en seu judicial, SAVD)

Libreng pangangalaga, suporta at oryentasyon para sa mga kababaihan at batang babae na nakaranas ng karahasang batay sa kasarian tuwing nasa mga pagdinig sa korte.

Kontakin ang: http://cejfe.gencat.cat/ca/publicacions/cataleg-activitats-justicia/detalls/fitxa/acompanyament-victima-delicite-judicial#bloc6

Kontakin ang: cejfe.isc@gencat.cat

Victim Support Group (Grup d’Atenció a la Víctima, GAV)

Pangangalaga at pag-follow up ng autonomous na puwersa ng kapulisan para sa mga kababaihang nakaranas ng karahasang batay sa kasarian. Pagpapayo sa mga karapatan at mga hakbang sa pagprotekta sa sarili.

Mga himpilan ng pulisya: https://mossos.gencat.cat/.content/home/dadesobertes/comissaries/index.html

671 778 540

WhatsApp sa 124 wika, 24 oras sa isang araw, 365 araw sa isang taon

900 900 120

Libreng helpline sa 124 wika – 24 oras sa isang araw – 365 araw sa isang taon

900900120@gencat.cat

E-mail sa 124 na wika – 24 oras sa isang araw – 365 araw sa isang taon

111 116

Helpline para sa bata

Mga libreng serbisyo — 124 na wika — 24 oras/araw — 365 araw/taon