Arrow right close
soc una dona
Mga Karapatan Search open
Languages image description
soc una dona

Kung ikaw ay biktima ng karahasan dahil sa kasarian, maaari kang gumamit ng mga pampublikong magagamit at/o madudulugan para matulungan, masuportahan at maprotektahan ka at ang iyong mga anak. Karapat-dapat ka sa libreng ligal na tulong at, kung hindi ka makapagsalita ng Catalan o Espanyol, may karapatan ka ring matulungan sa iyong sariling wika para maisumbong ang panghahalay at isampa ito sa korte, kung kinakailangan.

Mga libreng serbisyo — 124 na wika — 24 oras/araw — 365 araw/taon