Arrow right close
soc una dona
Karahasan Search open
Languages image description
soc una dona

Hindi palaging madaling mahalata ang mga nagkaugat na sa kultura na diskriminasyon dahil sa kasarian. Gayun pa man, patuloy kaming nakakakuha ng mga bagong impormasyon na tumutulong sa amin para matukoy ang gumagawa ng karahasan at ang kanilang karahasan sa bawat aspeto ng buhay.

Mga libreng serbisyo — 124 na wika — 24 oras/araw — 365 araw/taon